THỐNG KÊ 2 SỐ TỪ 00 - 99 ( Theo tỉnh thành bạn chọn)
Bước 1: Chọn KQXS của Tỉnh/Thành bạn muốn thống kê
Bước 2: Chọn khoảng thời gian cần thống kê
Từ
ĐếnTHỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc TỪ 17-05-2019 ĐẾN 16-06-2019
Các cặp số về nhiều nhất: 86(14lần); 02(14lần); 83(13lần); 81(13lần); 75(13lần)
Các cặp số về ít nhất: 74(1lần); 11(3lần); 03(4lần); 17(4lần); 31(4lần)
THỐNG KÊ CHI TIẾT XEM TOÀN TRANG
Cặp số
Tổng số lần ra
16/06 15/06 14/06 13/06 12/06 11/06 10/06 09/06 08/06 07/06 06/06 05/06 04/06 03/06 02/06 01/06 31/05 30/05 29/05 28/05 27/05 26/05 25/05 24/05 23/05 22/05 21/05 20/05 19/05 18/05 17/05
Cặp số
Tổng số lần ra
16/06 15/06 14/06 13/06 12/06 11/06 10/06 09/06 08/06 07/06 06/06 05/06 04/06 03/06 02/06 01/06 31/05 30/05 29/05 28/05 27/05 26/05 25/05 24/05 23/05 22/05 21/05 20/05 19/05 18/05 17/05
00
( 10 lần)
    1         1 1     1 1     1         1         2         1
01
( 13 lần)
    1     2   1 1         1   1     2                 1     3
02
( 14 lần)
              1 2   1         1     1 1   1   1 1 3   1      
03
( 4 lần)
                      1   1                     1       1    
04
( 8 lần)
  1           1         1   2         1                     2
05
( 10 lần)
  1   1 1             1         1     1 1         1       1 1
06
( 8 lần)
            2   1 1 1   1       2                            
07
( 12 lần)
        1 1     1   1 2     1       1     1         1 1 1    
08
( 6 lần)
  1   1       1               1           1     1            
09
( 9 lần)
  1 1       1           1   1   1         2               1  
10
( 10 lần)
1           1     2 1 1     1               1 2              
11
( 3 lần)
    1                         1       1                      
12
( 8 lần)
1                   1 1         1 1       1             1   1
13
( 8 lần)
  2 1       1   1   1                       1           1    
14
( 8 lần)
    1     1       1             1 1     1 2                  
15
( 9 lần)
  1 1             1 1                                 1 2   2
16
( 7 lần)
      1       1         1         1     1   1             1  
17
( 4 lần)
      1             3                                        
18
( 8 lần)
      1     1 1             1               2 2              
19
( 5 lần)
                          1                 1     1 1     1  
20
( 13 lần)
        1   3   1 2     1         2         2         1      
21
( 6 lần)
2                 1                 1                 1   1  
22
( 5 lần)
      1                         1     1 1 1                  
23
( 7 lần)
    1   1               1     1 1 1       1                  
24
( 7 lần)
      1   1 1 1   1                 1 1                      
25
( 6 lần)
                            1 1   1       1 1           1    
26
( 6 lần)
          1                           1 2     1     1        
27
( 5 lần)
  1                       1     1       1     1              
28
( 7 lần)
2       2     1 1   1                                        
29
( 6 lần)
  1   1                       1       1     1       1        
30
( 9 lần)
1 1                       1 2     1 3                        
31
( 4 lần)
  1                         2                   1            
32
( 8 lần)
  1         1                 2         1   1 1             1
33
( 7 lần)
  2       1   1                     1       1 1              
34
( 10 lần)
      2             1         2       2             1 1   1  
35
( 7 lần)
              1     1           1 1           1   1         1
36
( 8 lần)
    1             1       1     1   1       1   1         1  
37
( 10 lần)
1                     1 1   1   1   2           1   2        
38
( 10 lần)
        1     1 2     1                   1   1 1 2          
39
( 11 lần)
2 1         2 1 2             1 1                 1          
40
( 10 lần)
  1 1   1         1 1     1       1   1             1     1  
41
( 5 lần)
1 1               1                   1                 1    
42
( 9 lần)
  1       2         1   1     1 1       1     1              
43
( 8 lần)
1 1             1               1     1 2       1            
44
( 11 lần)
2   1                               1 1       1 1 1   1 2    
45
( 12 lần)
                  1       2 2   1       1   1   1 1   1     1
46
( 9 lần)
      1                 1 1       1 1           1   1 1     1
47
( 7 lần)
                    1                   1 1       2   1     1
48
( 5 lần)
    1     1       1                 1         1              
49
( 13 lần)
  1 1   1     1       1   1       2   1                 1 2 1
50
( 7 lần)
      1           1   1   1 1                           1   1
51
( 13 lần)
2 2                 1 1 2         1     1     1       1   1  
52
( 13 lần)
    1   1 1   1     1 1 1 1             1     1 1     1   1  
53
( 7 lần)
      1           1     1     1     1       1   1            
54
( 11 lần)
  1     1     1     1     1   1         1 1 1             1 1
55
( 6 lần)
          1   1               1           1     1           1
56
( 7 lần)
        2               1         1             1   1 1      
57
( 12 lần)
  1       1   2             1   1   1             1 1   1 1 1
58
( 10 lần)
    1   2 1     1     2               1                 1 1  
59
( 11 lần)
    1 1     1           1 1             1   1   1   1     1 1
60
( 7 lần)
                1     1   1 1               2         1      
61
( 9 lần)
1   1     1 1       1   1 2                               1  
62
( 8 lần)
1             1         1 1             1   3                
63
( 4 lần)
1     1                       1               1              
64
( 8 lần)
1     1                                   1 1     1 2 1      
65
( 8 lần)
        1       2   1               1 1       1 1            
66
( 12 lần)
1 1   1   2 1   1             1       1       2           1  
67
( 12 lần)
        1   1     1 1 1 1   1   1   1 1           1       1  
68
( 9 lần)
            1     1     1   1             1         1 1 2    
69
( 7 lần)
                  1                     1 1     1   1   1 1  
70
( 5 lần)
                1     1   1                 1 1              
71
( 4 lần)
    1     1                                   2              
72
( 7 lần)
    1                 1       1       1 1   1         1      
73
( 13 lần)
1         1       1       1 1   1 1 1 1         1 1       2  
74
( 1 lần)
                                                1            
75
( 13 lần)
        1 1     2 1   1     1   1   1     1   1     1       1
76
( 8 lần)
          1                     1 2   1       1       1 1    
77
( 10 lần)
1           1 1 1     1         1         1       1     1 1  
78
( 12 lần)
  1   1 1     1 2   1                   1         1 2 1      
79
( 8 lần)
    1                 1 1 1     1       1   1   1            
80
( 10 lần)
1     1       1   1   1       2       1               1     1
81
( 13 lần)
    1 1 1           1 1     1       1           1 1   3     1
82
( 11 lần)
    1 1     1       1     1   1           1           2 1 1  
83
( 13 lần)
1   1 1   1   2                 1 3   1         1     1      
84
( 8 lần)
                    1           2 1   1 1                 1 1
85
( 5 lần)
      1                       1         1         1     1    
86
( 14 lần)
    1     1 2     1     1   1 1   1   1         1 1     1   1
87
( 7 lần)
        1   1               1           1   1       1   1    
88
( 4 lần)
                            1             2