THỐNG KÊ 2 SỐ TỪ 00 - 99 ( Theo tỉnh thành bạn chọn)
Bước 1: Chọn KQXS của Tỉnh/Thành bạn muốn thống kê
Bước 2: Chọn khoảng thời gian cần thống kê
Từ
ĐếnTHỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc TỪ 23-12-2018 ĐẾN 22-01-2019
Các cặp số về nhiều nhất: 79(16lần); 56(15lần); 49(15lần); 15(15lần); 14(15lần)
Các cặp số về ít nhất: 01(4lần); 08(4lần); 36(4lần); 45(4lần); 82(4lần)
THỐNG KÊ CHI TIẾT XEM TOÀN TRANG
Cặp số
Tổng số lần ra
22/01 21/01 20/01 19/01 18/01 17/01 16/01 15/01 14/01 13/01 12/01 11/01 10/01 09/01 08/01 07/01 06/01 05/01 04/01 03/01 02/01 01/01 31/12 30/12 29/12 28/12 27/12 26/12 25/12 24/12 23/12
Cặp số
Tổng số lần ra
22/01 21/01 20/01 19/01 18/01 17/01 16/01 15/01 14/01 13/01 12/01 11/01 10/01 09/01 08/01 07/01 06/01 05/01 04/01 03/01 02/01 01/01 31/12 30/12 29/12 28/12 27/12 26/12 25/12 24/12 23/12
00
( 11 lần)
                    2 1 1   1 1     1     1       2         1
01
( 4 lần)
                        1           1         1         1    
02
( 7 lần)
        1       1   1       1           1   1         1      
03
( 12 lần)
1           1 1 1 1   1 1       1                     1   1 2
04
( 8 lần)
                2   1   1     1         1 1             1    
05
( 7 lần)
1 1   1                   1                   1     1     1  
06
( 5 lần)
                          1         1 1     1               1
07
( 7 lần)
            1           1                 1     1 1   1   1  
08
( 4 lần)
1   1                   1               1                    
09
( 8 lần)
              2   1       1   1   1 1           1            
10
( 8 lần)
    1         1     1     1 1     1 1                       1
11
( 6 lần)
    2             1 1       1                     1          
12
( 5 lần)
          1 1     1         1             1                  
13
( 10 lần)
          1             1 1     1 1   1       1 1       2    
14
( 15 lần)
  1 1 2   1   1   1   1     1 1 1           1 1     1       1
15
( 15 lần)
        1 1       1 1   1       1 1   1 1     1 1 2 2        
16
( 9 lần)
1         1   1 1     1   2                             1 1  
17
( 6 lần)
  2                   1   1 1                   1            
18
( 11 lần)
1     1 1                       1 1 2             1     2   1
19
( 5 lần)
              1       1       1             1       1        
20
( 5 lần)
  1             1                                 1   1   1  
21
( 6 lần)
          1   1 1       1                       1   1        
22
( 14 lần)
    1         2                   1   1       1 1 1   2   2 2
23
( 5 lần)
    1   1                   1 1         1                    
24
( 8 lần)
                    1             2   2       1 1         1  
25
( 5 lần)
1       1       1                   1           1            
26
( 9 lần)
      2 1         1               1 3               1        
27
( 9 lần)
  1     1 1                   1 1                   2 1     1
28
( 9 lần)
            1 1 1           2       1 2           1          
29
( 9 lần)
1 1     1 1   1                             1 1     1 1      
30
( 11 lần)
                  1           3         1   1 1 1     2   1  
31
( 13 lần)
      1 1   3 1   1 1       1         1   1   1 1            
32
( 9 lần)
                  1             1   1       2 1 1   1     1  
33
( 5 lần)
          1         1                     1       1 1        
34
( 8 lần)
1     1         1   1 1 1                           1     1  
35
( 8 lần)
  1 1 1               1 1   1               1   1            
36
( 4 lần)
      1                     1       1                 1      
37
( 9 lần)
          1 2                 1           1         1 2   1  
38
( 12 lần)
1 1   1           1   1     2     2   1 1                   1
39
( 8 lần)
  1     1 1     1         1             1   1   1            
40
( 10 lần)
      1   1           1 1       2     1   1       1         1
41
( 8 lần)
                      2               1   1       1     2   1
42
( 7 lần)
  1     1                           2     1         1   1    
43
( 11 lần)
  1   1       1 1     2     1     1     1         1       1  
44
( 7 lần)
                    1         2           1       2         1
45
( 4 lần)
    1 1         1                           1                
46
( 5 lần)
      1           1                   1       1     1        
47
( 9 lần)
1   1   1                 1 1   2   1             1          
48
( 13 lần)
1     1 1 1       1 3           1 1                 1     1 1
49
( 15 lần)
            1 1 1 2   1 1       1   1   1 1     1   1 1   1  
50
( 5 lần)
            1 1   1                           1             1
51
( 7 lần)
      1         1             1         1   1     1       1  
52
( 9 lần)
1 1 1     1   1     1                 1                   1 1
53
( 9 lần)
  1   1                 1       1 1         1 2       1      
54
( 7 lần)
    1             1 1           1         1     1       1    
55
( 8 lần)
          1             1   1     2     1       1 1          
56
( 15 lần)
          1     1     1 1   1 1 1   1   1 1     2   1 1 1    
57
( 6 lần)
      1     2                 1     1           1            
58
( 11 lần)
2 1 1     1                   1   2   1             1 1      
59
( 9 lần)
                1 1     2 2                 1   1           1
60
( 7 lần)
    1   1                 2 1           1     1              
61
( 10 lần)
1             1       1   1     1 1         1 1 1         1  
62
( 9 lần)
1 1       1 1     1           1       1   1           1      
63
( 6 lần)
      1                       1         1     1         1 1  
64
( 10 lần)
1     1   2     1   1   1       1                 1       1  
65
( 9 lần)
          1 1 2   1   1             1   1   1                
66
( 9 lần)
      1             2         1   1   1   1 1             1  
67
( 5 lần)
      1         1   1                           1       1    
68
( 11 lần)
1                             1 1 2 1 1   1   1   1 1        
69
( 6 lần)
  1 1   1                           1                       2
70
( 6 lần)
      1 1   1             1             1   1                
71
( 7 lần)
    1   1 1             1                             1 2    
72
( 14 lần)
    1   1 1 1     1         2   1   1 1   1           1 1   1
73
( 14 lần)
1 1   1 1       1   3             2   1     1 1         1    
74
( 9 lần)
1   1     1     1   1                     1   1   1     1    
75
( 7 lần)
1           1         1             1 1 1       1            
76
( 14 lần)
    1       1           1 1 1   1 1     1 2 3             1  
77
( 10 lần)
        2               1 1         1   2       1 1   1      
78
( 8 lần)
  1         1 1       1 1 1   1       1                      
79
( 16 lần)
1   2         1       2   1     3       2     1     1 2      
80
( 9 lần)
1                     1 1 1 1 1     1       1   1            
81
( 5 lần)
  1             1 1                                     1 1  
82
( 4 lần)
    1                     1   1                           1  
83
( 6 lần)
                                  1   1   1   1     2        
84
( 6 lần)
1         1     1             1               1   1          
85
( 7 lần)
  1   1     1         1     1             1   1              
86
( 10 lần)
        1   2 1   1       1                       2 1 1      
87
( 9 lần)
  1 2     1   1   1     1                               2    
88
( 9 lần)
1       1               2                 1   1