THỐNG KÊ 2 SỐ TỪ 00 - 99 ( Theo tỉnh thành bạn chọn)
Bước 1: Chọn KQXS của Tỉnh/Thành bạn muốn thống kê
Bước 2: Chọn khoảng thời gian cần thống kê
Từ
ĐếnTHỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc TỪ 22-02-2019 ĐẾN 24-03-2019
Các cặp số về nhiều nhất: 13(16lần); 32(14lần); 63(13lần); 34(13lần); 14(13lần)
Các cặp số về ít nhất: 66(3lần); 76(3lần); 29(4lần); 45(4lần); 46(4lần)
THỐNG KÊ CHI TIẾT XEM TOÀN TRANG
Cặp số
Tổng số lần ra
24/03 23/03 22/03 21/03 20/03 19/03 18/03 17/03 16/03 15/03 14/03 13/03 12/03 11/03 10/03 09/03 08/03 07/03 06/03 05/03 04/03 03/03 02/03 01/03 28/02 27/02 26/02 25/02 24/02 23/02 22/02
Cặp số
Tổng số lần ra
24/03 23/03 22/03 21/03 20/03 19/03 18/03 17/03 16/03 15/03 14/03 13/03 12/03 11/03 10/03 09/03 08/03 07/03 06/03 05/03 04/03 03/03 02/03 01/03 28/02 27/02 26/02 25/02 24/02 23/02 22/02
00
( 8 lần)
    1     1             1     1       1         1 1         1
01
( 8 lần)
    1   1                   2   1             1     1 1      
02
( 5 lần)
  1   1                         2     1                      
03
( 8 lần)
1     1 1             1 1           1       1     1          
04
( 9 lần)
      1         4                       1             1 1 1  
05
( 12 lần)
  1       1       1 1     2   1       1 1   1         1     1
06
( 8 lần)
          1     1             2           1             1 1 1
07
( 7 lần)
                        1         1 2 1                 1 1  
08
( 12 lần)
  1         1       1   1   1 1     1         1 1 1   1   1  
09
( 8 lần)
2     1       1   1   1             1 1                      
10
( 8 lần)
                            1 1         1 2 1 1       1      
11
( 8 lần)
  1                       1     1       1     1 1         2  
12
( 6 lần)
                      1 1           1 2   1                  
13
( 16 lần)
2             1     1     1   1     2   1   2     1 1 1   1 1
14
( 13 lần)
  1                 1 1     1 1       1   1     1   2 1   1 1
15
( 9 lần)
  1   1   1           1   1       1   1     1           1    
16
( 9 lần)
1           1     1     1         1 1           1 1 1        
17
( 8 lần)
          1       2     1       1               2       1    
18
( 6 lần)
      1             1       2   1                       1    
19
( 5 lần)
      1 1                   1                         1   1  
20
( 7 lần)
      1           1             1 1 1                     1 1
21
( 9 lần)
1           1 2       1         1   1       1           1    
22
( 9 lần)
2 1   2                       1     1     1           1      
23
( 7 lần)
1   1     1               2     1                     1      
24
( 10 lần)
1       2   1                 1   1     1 1   1 1            
25
( 11 lần)
1   1     1     1     1   1 1         2             1     1  
26
( 12 lần)
  2               2       2   1   1             1 2 1        
27
( 10 lần)
    1   2     1       1             1         1 1       1   1
28
( 8 lần)
              1     1     2   1                 1 1         1
29
( 4 lần)
                  1 1           1                     1      
30
( 10 lần)
  2                               3   1 1       1         1 1
31
( 12 lần)
          1 3 2   1 2                         2 1            
32
( 14 lần)
          1 2     1     1             1   1 2 2   1 1   1    
33
( 6 lần)
            1               1   1 1     1 1                  
34
( 13 lần)
  1   1 1   2 1     2   1                 1             2 1  
35
( 5 lần)
                    1           1           1       1       1
36
( 9 lần)
    1                     1       1 1     1       1   1 1   1
37
( 6 lần)
                      1     1 2     1             1          
38
( 10 lần)
    1       1   2         2     2       1             1      
39
( 12 lần)
1       1 2     1           1 1   1   1           1       1 1
40
( 7 lần)
    1   1             1         1   1       1             1  
41
( 6 lần)
        1           2       1               1   1            
42
( 7 lần)
  1               1     1       1     1   1   1              
43
( 11 lần)
1 1   1       1     2   2 1           1 1                    
44
( 7 lần)
  1           1 1     1       1                     1       1
45
( 4 lần)
                1     1                   1           1      
46
( 4 lần)
  1 1                 1         1                            
47
( 6 lần)
  1       2                                 2 1              
48
( 5 lần)
      1     1                   1           1       1        
49
( 8 lần)
    1   1         1   1 1       1                   1   1    
50
( 10 lần)
2 1 1   1       1                       1           1 2      
51
( 11 lần)
        1     2         1     1             1   2 1     1 1  
52
( 10 lần)
  1           1   1 1 1 1   1 1             1       1        
53
( 7 lần)
      1                                       1       1 2 2  
54
( 12 lần)
2   1   1 1         2     1                 1     1 2        
55
( 5 lần)
              2                     1   1                   1
56
( 6 lần)
        1       1                 1 1                 1 1    
57
( 9 lần)
        1     1               1       1 1 1 1     1   1      
58
( 7 lần)
          1         1     1     1       1         1         1
59
( 8 lần)
1       1             2     1         1       1           1  
60
( 5 lần)
                1                       1       1 1 1        
61
( 5 lần)
1             1 1     1                         1            
62
( 7 lần)
    1       1 1       1   1                                 2
63
( 13 lần)
    2     1       1     1 1   1 1 1             1 1       1 1
64
( 8 lần)
1     1           1   1           1           1   1     1    
65
( 9 lần)
                1   1   1         1     1 1 1       1 1      
66
( 3 lần)
    1             1                       1                  
67
( 7 lần)
  1     1   2                                 1       1 1    
68
( 11 lần)
  1 2 2       1           1 1 1               1       1      
69
( 7 lần)
    1                             1             1   1   2   1
70
( 9 lần)
      1   1   2       1       1   1   1   1                  
71
( 6 lần)
      1   1 1     2                 1                        
72
( 10 lần)
1     1   1 1         2   1       1   1       1              
73
( 10 lần)
    1     1     1   1   1   1                 1     1     1 1
74
( 7 lần)
      1                 1   1   1 1       1             1    
75
( 8 lần)
    1 1     1 1   1 1         1       1                      
76
( 3 lần)
                                        1     2              
77
( 10 lần)
  1 1 1     2 1 2     1                             1        
78
( 10 lần)
      1         1   2   2           1           3            
79
( 8 lần)
                          1 2     1             1 1   1 1    
80
( 7 lần)
          1 1                   1 1 1               1       1
81
( 8 lần)
          1           1         1 1 1                 1 1 1  
82
( 10 lần)
                1 1 1 1       1         1 3   1              
83
( 10 lần)
1 1     1               1           2   1     1     1       1
84
( 8 lần)
                1     1   1     1   1       1           1   1
85
( 8 lần)
  1   1 1         1       1   1   1   1                      
86
( 8 lần)
        1               1             1     1 1       1   1 1
87
( 11 lần)
2         1       1     1   1   1           2   1 1          
88
( 6 lần)
                  1 1                     1 1   1