» Bảng thống kê chu kỳ giải đặc biệt

Thống kê chu kỳ loto 2 số giải biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 11-06-2024 (17409) đến 2024-06-14 vẫn chưa ra là 2 ngày 58 ngày
Đầu 1 ra ngày 01-06-2024 (12612) đến 2024-06-14 vẫn chưa ra là 12 ngày 57 ngày
Đầu 2 ra ngày 13-06-2024 (29826) đến 2024-06-14 vẫn chưa ra là 0 ngày 53 ngày
Đầu 3 ra ngày 08-06-2024 (63333) đến 2024-06-14 vẫn chưa ra là 5 ngày 54 ngày
Đầu 4 ra ngày 25-05-2024 (09743) đến 2024-06-14 vẫn chưa ra là 19 ngày 66 ngày
Đầu 5 ra ngày 12-06-2024 (86255) đến 2024-06-14 vẫn chưa ra là 1 ngày 40 ngày
Đầu 6 ra ngày 10-06-2024 (44465) đến 2024-06-14 vẫn chưa ra là 3 ngày 52 ngày
Đầu 7 ra ngày 02-06-2024 (27070) đến 2024-06-14 vẫn chưa ra là 11 ngày 41 ngày
Đầu 8 ra ngày 14-06-2024 (80287) đến 2024-06-14 vẫn chưa ra là 0 ngày 54 ngày
Đầu 9 ra ngày 28-05-2024 (47490) đến 2024-06-14 vẫn chưa ra là 16 ngày 46 ngày
2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ cuốiMax gan
Đầu 0 ra ngày 02-06-2024 (27070) đến 2024-06-14 vẫn chưa ra là 11 ngày 54 ngày
Đầu 1 ra ngày 07-06-2024 (04651) đến 2024-06-14 vẫn chưa ra là 6 ngày 58 ngày
Đầu 2 ra ngày 01-06-2024 (12612) đến 2024-06-14 vẫn chưa ra là 12 ngày 54 ngày
Đầu 3 ra ngày 08-06-2024 (63333) đến 2024-06-14 vẫn chưa ra là 5 ngày 60 ngày
Đầu 4 ra ngày 03-06-2024 (35024) đến 2024-06-14 vẫn chưa ra là 10 ngày 51 ngày
Đầu 5 ra ngày 12-06-2024 (86255) đến 2024-06-14 vẫn chưa ra là 1 ngày 45 ngày
Đầu 6 ra ngày 13-06-2024 (29826) đến 2024-06-14 vẫn chưa ra là 0 ngày 42 ngày
Đầu 7 ra ngày 14-06-2024 (80287) đến 2024-06-14 vẫn chưa ra là 0 ngày 44 ngày
Đầu 8 ra ngày 06-06-2024 (66688) đến 2024-06-14 vẫn chưa ra là 7 ngày 40 ngày
Đầu 9 ra ngày 11-06-2024 (17409) đến 2024-06-14 vẫn chưa ra là 2 ngày 45 ngày
3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ tổngMax gan
Đầu 0 ra ngày 12-06-2024 (86255) đến 2024-06-14 vẫn chưa ra là 1 ngày 54 ngày
Đầu 1 ra ngày 10-06-2024 (44465) đến 2024-06-14 vẫn chưa ra là 3 ngày 63 ngày
Đầu 2 ra ngày 31-05-2024 (06102) đến 2024-06-14 vẫn chưa ra là 13 ngày 52 ngày
Đầu 3 ra ngày 01-06-2024 (12612) đến 2024-06-14 vẫn chưa ra là 12 ngày 67 ngày
Đầu 4 ra ngày 29-05-2024 (60031) đến 2024-06-14 vẫn chưa ra là 15 ngày 45 ngày
Đầu 5 ra ngày 14-06-2024 (80287) đến 2024-06-14 vẫn chưa ra là 0 ngày 43 ngày
Đầu 6 ra ngày 08-06-2024 (63333) đến 2024-06-14 vẫn chưa ra là 5 ngày 62 ngày
Đầu 7 ra ngày 02-06-2024 (27070) đến 2024-06-14 vẫn chưa ra là 11 ngày 52 ngày
Đầu 8 ra ngày 13-06-2024 (29826) đến 2024-06-14 vẫn chưa ra là 0 ngày 44 ngày
Đầu 9 ra ngày 11-06-2024 (17409) đến 2024-06-14 vẫn chưa ra là 2 ngày 53 ngày
Bình luận